گردوی خارجی پوست کاغذی

150,000 تومان

این محصول به صورت کیلویی عرضه می شود.
تمام گردوه ها پوست کاغذی، سفید و پر مغز به شرط می باشد.

مقایسه کنید
X