پرتقال ممتاز درجه 1

این محصول بصورت سبدی عرضه می شود. وزن سبد حدودا 12 کیلو است.

مقایسه کنید
X